Verhoogde bestuurlijke boete bij woonfraude

In de huidige praktijk blijkt dat het maximumbedrag van de huidige bestuurlijke boete in de Huisvestingswet 2014 onvoldoende afschrikwekkend werkt omdat het nog steeds lucratief kan zijn voor malafide verhuurders om door te gaan met illegale praktijken.

Daarom wordt het per 1 januari 2021 mogelijk om bij herhaaldelijke overtreding van de hetzelfde verbod binnen 4 jaar een hogere bestuurlijke boete op te leggen van €87.000. Verboden waar deze hogere boete op ziet is bijvoorbeeld illegale onderhuur, het in gebruik nemen of geven van een huurwoning zonder vergunning en toeristische verhuur zonder vergunning of meer dagen dan in die gemeente is toegestaan.

Herhaling

Bij herhaaldelijke overtreding van eenzelfde verbod is het voor de overtreder blijkbaar nog steeds lucratief om willens en wetens dit soort illegale praktijken voort te zetten. Dit is onaanvaardbaar op een woningmarkt waar zich reeds onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste voordoen. De hogere bestuurlijke boete heeft als doel om recidivisten hard aan te pakken en mensen ervan te weerhouden in de verleiding te komen de regels stelselmatig te overtreden. Door de termijn van vier jaar wordt het afschrikwekkende effect dat van de hogere boete uitgaat versterkt.