Woningbouwimpuls

De woningmarkt kent op dit moment een grote krapte. De vraag naar woningen is sterk toegenomen, terwijl de bouw van woningen is achtergebleven. Vooral in stedelijke regio’s is het tekort aan betaalbare woningen nijpend.

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig kan wonen. Prettig wonen betekent dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen.

Woningbouwopgave

Het streven is om jaarlijks 75.000 woningen aan de voorraad toe te voegen. De verwachting is dat de komende jaren de woningbouw in de knel komt. Dat heeft te maken met uiteenlopende factoren zoals een snellere bevolkingsgroei, terugloop in het aantal verleende bouwvergunningen, de stikstofcrisis en de effecten van de coronacrisis

Betaalbaalbare woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet stelt met de woningbouwimpuls 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw van duizenden betaalbare woningen voor starters en mensen met middeninkomen, in regio’s waar de schaarste het grootst is. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In een regio kan alleen de gemeente de aanvraag indienen. De gemeente kan tot een goede aanvraag komen in overleg met de regio en door het betrekken van marktpartijen.

Aanvragen

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2020 aanvragen indienen voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls. De minister zal alle aanvragen voor beoordeling voorleggen aan een externe onafhankelijke toetsingscommissie. Alle aanvraagdocumentatie staat op de website van RVO.