Woondeals

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft eind 2018 meerdere gesprekken gevoerd met een aantal (stedelijke) regio’s die te maken hebben met grote woningtekorten. Hieruit kwam naar voren dat er een versnelling nodig is op het gebied van woningbouw.

Dit is echter niet zo gemakkelijk te realiseren. De regio’s gaven aan dat meer en sneller bouwen pas op de langere termijn de krapte op de woningmarkt kan terugdringen. Verder werd ook gesproken over de aanpak van excessen die het gevolg zijn van de krapte op de woningmarkt.

Na de regiogesprekken zijn al enkele resultaten geboekt, zoals de bereikbaarheid van cruciale bouwlocaties. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zijn deze vastgelegd tijdens de bestuurlijke overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT).

Onderdelen woondeals

De woondeals bestaan uit meerdere onderdelen met eigen afspraken. Een hiervan is de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw. Hieronder vallen een aantal concrete versnellingslocaties die bijdragen aan de bouwopgave in de regio. De woondeals bevatten verder afspraken over de (regionale) behoefte aan plancapaciteit en over gerichte acties op de aanpak van de gevolgen van de krapte.

Getekende woondeals

Vanaf januari 2019 zijn er zes woondeals getekend:

Compilatievideo woondeals

Magazine voortgang Woondeals

In het online magazine 'Bevlogen bouwen' maken de zes huidige Woondeals de balans op: wat leverden de Woondeals voorlopig op?