Studentenhuisvesting: maatregelen bij start collegejaar en voor de toekomst

Nu het nieuwe studiejaar op het punt van beginnen staat, is de druk op de woningmarkt in studentensteden extra groot. Daarom zijn er door heel het land verschillende noodmaatregelen genomen om deze piek te kunnen opvangen. Ook op het gebied van informatievoorziening zijn stappen gezet, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen piekinstroom studentenhuisvesting

Waar de piekinstroom (veel (aankomend) studenten zoeken tegelijk een kamer en afgestudeerden stromen maar geleidelijk door) in 2018 in Groningen nog tot problemen leidde, zijn er nu op drie locaties zo’n 300 tijdelijke kamers beschikbaar voor internationale studenten. In Eindhoven worden 300 tijdelijke woningen gebouwd die eind oktober 2019 beschikbaar komen en voor Wageningse studenten zijn, net als vorig jaar, 140 kamers beschikbaar op de kazerneterreinen in Ede. Bovendien opende minister Ollongren op 26 augustus (zie foto's) het tweede deel van de grote duurzame studentencampus op de Leidse Schans in Leiden, dat plek biedt aan bijna 500 studenten.

Verbetering informatievoorziening

Naast noodmaatregelen om extra kamers te creëren, wordt ook gekeken naar de lange termijn. Zo is goede informatievoorziening aan nieuwe studenten een van de pijlers uit het vorig jaar gelanceerde Actieplan. Alle hogeronderwijsinstellingen die internationale studenten ontvangen, moeten op hun website informatie geven over diensten die zij aanbieden op het gebied van studentenhuisvesting. Dit wordt actief opgepakt, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Verder worden er, mede ingegeven door de Stimuleringsaanpak flexwonen en de afspraken uit de woondeals die specifiek over studentenhuisvesting gaan, meer tijdelijke woningen voor studenten gebouwd. Die kunnen zowel de piekbelasting opvangen als ook voor een langere periode voor geschikte huisvesting zorgen.

Onderzoeken langetermijnoplossingen studentenhuisvesting

De afgelopen tijd zijn twee onderzoeken in opdracht van het ministerie afgerond. Zo geeft onderzoeksinstituut ABF beter zicht in vraag en aanbod van studentenhuisvesting. Deze informatie kan lokale partijen helpen in hun planvorming voor nieuwe studentenhuisvesting. Daarnaast onderzocht RIGO voor het Rijk verschillende beleidsopties om de realisatie van onzelfstandige kamers aantrekkelijker te maken voor investeerders. Komende maanden verkent minister Ollongren welke gedragen beleidswijzigingen mogelijk zijn.

Met de afronding van deze onderzoeken, zijn opnieuw twee belangrijke acties uit het Actieplan studentenhuisvesting uitgevoerd. Daarmee komt de gezamenlijke doelstelling van het actieplan, om binnen tien jaar op lokaal niveau tot een evenwicht in vraag en aanbod te komen, dichterbij.