Prestatieafspraken voor een lokaal hogere huursomstijging

Op 15 februari 2020 is de wet tot wijziging van de Woningwet (wijziging maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) in werking getreden.  Deze wet legt de afspraken wettelijk vast over de huursomstijging uit het Sociaal Huurakkoord 2018 van Aedes en de Woonbond. In de MG-circulaire 2020-01 Huurprijsbeleid staan de regels voor het toepassen van de huursomstijging uitgelegd. 

Lokale investeringsopgave

De invoering van de wet introduceert de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de maximale huursomstijging, om rekening te houden met de lokale investeringsopgave. Deze lokale verhoging (maximaal 1 procentpunt boven inflatie) kan bijvoorbeeld worden ingezet indien er investeringen in beschikbaarheid, verduurzaming of herstructurering nodig zijn en een inflatievolgende huurverhoging tot onvoldoende investeringscapaciteit leidt. Deze investeringsopgave kan flink verschillen per woningcorporatie en per gemeente; door deze lokale afwijkingsmogelijkheid te introduceren wordt hiermee rekening gehouden.

Eerste voorbeelden van lokale afspraken

Als een woningcorporatie gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid moet dit vastgelegd worden in gezamenlijke prestatieafspraken tussen woningcorporatie, huurdersorganisatie(s) en betrokken gemeente(n) over het betreffende kalenderjaar of kalanderjaren. In de prestatieafspraken kan inzichtelijk worden gemaakt dat de inkomsten uit deze extra huursomstijging ten goede komen aan de voorgenomen investeringen in beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid en welke afwegingen van belangen (betaalbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit/duurzaamheid) zijn gemaakt om tot deze keuze te komen. Huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties moeten gezamenlijk de afspraak maken om een lokaal hogere huursomstijging toe te passen en de prestatieafspraken op dit punt ondertekenen.

In bijvoorbeeld Amsterdam en Haarlem zijn reeds prestatieafspraken gemaakt waarin de afspraak is opgenomen om een lokaal hogere huursomstijging toe te passen de komende jaren.

Aankomend jaar wordt de Handreiking prestatieafspraken aangepast. Dit onderdeel wordt toegevoegd aan deze handreiking.