Vereenvoudiging markttoets – internetconsultatie gestart

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenviudiging van de makttoets voor woningcorporaties en een verduidelijking voor gemeenten om middenhuurwoningen als schaars te kunnen benoemen. Deze wijzigingen zorgen voor meer middenhuur op plakken waar dit lokaal nodig is. De openbare internetconsultatie is geopend van 13 maart tot en met 9 april 2018.

Wetsvoorstel Maatregelen middenhuur

Zoals ook in het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” staat, geeft het kabinet prioriteit aan meer middenhuurwoningen. Gemeenten hebben een belangrijke taak om te zorgen voor voldoende middenhuur. Zij moeten hun mogelijkheden ten volle benutten. Om hierbij te helpen stelt het kabinet in het wetsvoorstel Maatregelen middenhuur voor om te verduidelijken dat gemeenten de huisvestingsverordening kunnen inzetten om woningen in het middenhuursegment toe te wijzen. 
Ook corporaties kunnen een rol vervullen bij middenhuur, naast het uitvoeren van hun kerntaak. Uit de praktijk zijn signalen gekomen dat onderdelen van de bestaande goedkeuringsprocedure voor nieuwe werkzaamheden buiten de kerntaak, bekend als de markttoets,  onnodig belemmerend zijn. In het traject Samenwerkingstafel middenhuur kwam dit knelpunt naar voren. 


In het wetsvoorstel Maatregelen middenhuur wordt de markttoets voor woningcorporaties vereenvoudigd, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op lokaal niveau gewenst is. De voorgestelde vereenvoudigen leiden tot meer transparantie bij plannen voor middenhuur, een versnelde procedure, een verduidelijkte regelstructuur en monitoring op marktconformiteit op portefeuilleniveau.

Drie trajecten in consultatie

Voor de markttoets worden drie trajecten gestart, die samen zorgen voor de gewenste vereenvoudigingen. Vanwege de noodzaak om snel te komen tot meer middenhuurwoningen op plekken waar dit lokaal gewenst is, worden de trajecten zo snel mogelijk in behandeling gebracht. Ze hangen echter wel samen. Daarom vindt de openbare internetconsultatie voor alle trajecten tegelijk plaats, namelijk van 13 maart tot en met 9 april 2018.


De trajecten zien er als volgt uit:

  • Wijziging Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: voorjaar 2018) – bijstelling rendementseis op projectniveau. Klik hier voor de internetconsultatie.
  • Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: najaar 2018): uitzondering voor werkzaamheden waarvoor geen marktinteresse is. Klik hier voor de internetconsultatie.
  • Wet maatregelen middenhuur (indiening voorjaar 2018): verduidelijking van de regels voor huisvestingsverordening en markttoets, rendement op portefeuilleniveau, versnellen van de procedure. Klik hier voor de internetconsultatie.

Via bovenstaande links kunt u deelnemen aan de internetconsultatie. Omdat de trajecten met elkaar samenhangen, kunt u ervoor kiezen om één reactie te maken voor alle trajecten samen. U wordt in dat geval verzocht deze in te dienen onder de consultatie van de Wet maatregelen middenhuur.