Start internetconsultatie wijziging Woningwet

Op zaterdag 30 november start de openbare internetconsultatie van zowel de conceptwijzigingen van de Woningwet en op het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

©Hollandse Hoogte

De Woningwet heeft betrekking op het werkdomein van woningcorporaties in Nederland. Daarin is bepaald welke taken corporaties met staatssteun uit mogen voeren en welke niet. Daarnaast beoogt de Woningwet het maatschappelijk bestemde vermogen van corporaties te beschermen en marktverstoring bij activiteiten die niet met staatssteun mogen worden uitgevoerd te voorkomen. Ook beoogt de wet de positie van gemeenten en huurdersorganisaties te versterken en woningcorporaties te voorzien van democratische legitimiteit. Dit wordt mede gedaan door het interne en externe toezicht op woningcorporaties te verbeteren, en door een wettelijke basis aan de woningcorporatie te bieden.

Woningwet

De Woningwet wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie die in 2019 op de herziene Woningwet is uitgevoerd. De conclusie van de evaluatie was dat de hoofddoelen worden bereikt. Wel kan de werking van de wet beter. De conceptwijzigingen richten zich daarom op het verbeteren van de werking de Woningwet en op het vergroten van de toekomstbestendigheid, door meer ruimte voor lokale invulling te geven, ruimte voor meer risicogericht toezicht en het beperken van administratieve lasten. Dit doen we onder meer door detailregels te schrappen ten faveure van meer algemene principes. Dit geeft lokaal meer ruimte voor een passende invulling en geeft de toezichthouder de ruimte om de lokale context en de specifieke situatie mee te nemen in haar oordeel. Daarnaast leidt het verminderen van detail- en uitvoeringsregels tot minder administratieve lasten voor woningcorporaties en maakt de wet duidelijker en eenvoudiger.

De internetconsultatie loopt van zaterdag 30 november 2019 tot 17 januari 2020. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. Naar verwachting zal de gewijzigde woningwet voor de zomer van 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.